ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021 г.

понеделник, 25 януари 2021 141

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 14/21.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ V, VІ и УПИ VІІ в квартал 83 по Регулационния план на с. Карлуково, община Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатор 36511.700.582 и ПИ с идентификатор 36511.700.583 от кадастралната карта на селото, с цел обединяване на УПИ V и УПИ VІІ в един, и прехвърляне на част от УПИ VІ към обединеното УПИ.

             Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.