ОБЯВЛЕНИЕ № 01-214/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 477

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 15/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 545, урегулиран в УПИ VІІІ и УПИ ХІІ по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево, с цел обединяването на двата урегулирани поземлени имота в един при запазване на устройствената зона и отреждане.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.