ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2138/05.08.2022 Г.

петък, 05 август 2022 171

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №393, взето с Протокол №47/25.07.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.5, м. “Бяло поле“ по Кадастрална карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За фотоволтаична централа“.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/