ОБЯВЛЕНИЕ № 01-213/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 518

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 16/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ VІІІ, ІХ, ХVІ, ХVІІ, и VІІ, кв.78 по Регулационния план на гр.Луковит, с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за застрояване (ПИПУП-ПЗ) с цел предвиждане на допълващо застрояване в режим на свързано застрояване; 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект:”Двоен гараж с офиси”

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.