ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2028/27.07.2022 Г.

сряда, 27 юли 2022 15

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №379, взето с Протокол №45/23.06.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.243.12, м. “Бяло поле“ по Кадастрална карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За фотоволтаична централа“.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.