ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2027/27.07.2022 Г.

сряда, 27 юли 2022 17

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №378, взето с Протокол №45/23.06.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Луковит, с цел смяна предвижданията в сега действащия за ПИ с идентификатор 36511.18.29 по Кадастрална карта на с. Карлуково, като от „за производствени нужди“ стане „за обществени нужди“. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за конкретния имот с цел създаване на устройствен статут за имота.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.