ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014 ГОД., № 01-2011/28.05.2014 ГОД.

четвъртък, 29 май 2014 499

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2010/28.05.2014ГОД. 

               

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 303/27.05.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация (ПР) в обхват УПИ ХХІІІ  и УПИ І, кв.234 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел привеждане на дворишно-регулационната граница в съответствие с имотната граница между ПИ с идентификатор 44327.502.9801 и 44327.502.9800 по Кадастрална карта на гр.Луковит.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2011/28.05.2014ГОД. 

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 310/28.05.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация (ПР) в обхват ПИ  595, кв.31 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, Община Луковит, попадащ в УПИ ХІ-595, кв.31, с цел привеждане на дворишно-регулационните граници между УПИ ХІ-595, кв.31 от една страна и УПИ ХVІІ-590, УПИ ХVІ-596, УПИ VІІІ-593,594 и УПИ Х-594 от друга страна в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрален номер 595.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.