ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2005/03.08.2023 г.

четвъртък, 03 август 2023 130

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №535 от Протокол №68/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

  1. Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ за територията на Община Луковит в обхват: ПИ с идентификатори 85010.193.12, 85010.193.13 и 85010.193.14 по Кадастрална карта на с. Ъглен, общ. Луковит, касаеща промяна на предвидената устройствена зона от „Ракреационна зона – Ок“ в „Предимно производствена зона – Пп“.
  2. Изработване на проект за изменeние на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПИПУП-ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатори 85010.193.12; 85010.193.13 и 85010.193.14 по Кадастрална карта на с. Ъглен, общ. Луковит, с цел смяна на отреждането на имотите като от „за семеен хотел“ при устройствена зона от типа Ок, стане „за фотоволтаична електроцентрала“ при устройствена зона от типа Ок, стане „за фотоволтаична електроцентрала“ при устройствена зона от типа Пп.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

       

https://www.livechatalternative.com/