ОБЯВЛЕНИЕ №01-1989/05.08.2019г. НА ВНИМАНИЕТО НА: 1.БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЩИПАЛОВ И 2.СТАНКА ИВАНОВА ЩИПАЛОВ – ГР.СОФИЯ

четвъртък, 05 септември 2019 184

              Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 296 от 02.08.2019 г. на Кмета на Община Луковит е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват урегулирани поземлени имоти УПИ VIII и УПИ IX в кв.77 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на поземлени имоти с идентификатори 44327.502.2315 и 44327.502.2319 по одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на гр.Луковит, като от тях се образува нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ VIII отреден „За обществено обслужващи дейности" в кв.77 по РП на гр.Луковит с проектен идентификатор 44327.502.9857 по КККР на града с площ от 1086 кв.м.

              Устройственат зона е Смесена централна зона-Ц.

              Новообразуваният имот е ъглов. С плана за застрояване се предвижда ограничителна линия на застрояване при спазване на минималните отстояния до страничните граници - 3,0 м./чл.31, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изключение към съседния УПИ VІІ,който е собственост на възложителя и спрямо него застроителната линия съвпада с границата между двата имота, т.е. предвиждане на свързано застрояване. Към прилежащите улици ограничителната линия на застрояване съвпада с уличните регулационни линии. В ъгловия участък на имота образуван от двата прилежащи имоти , ограничителната линия на застрояване е скосена, като същата отстои на 2 м мерено по ъглополовящата, в съответствие с разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗУТ.

              С плана за застрояване са предвидени максимално допустими градоустройствени показатели съгласно чл.38, ал.1 от Наредба 7/2003 год. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ПНУОВТУЗ/ за Смесена централна зона - Ц за малки и много малки градове -плътност на застрояване max 60% и Кинт - 2,0.

              Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит дред Административен съд Ловеч.