ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1957/20.07.2022 Г.

вторник, 16 август 2022 45

НА ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ, ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ЖИВКА ЗДРАВКОВА ЦАЦОВА, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ

 

Община Луковит, Дирекция ПРУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 315/18.07.2022 г. на кмета на Община Луковит е одобрен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 85010.143.118 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Ъглен, с цел създаване на устройствен статут на имота по реда на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ.

С плана за регулация се предвиждат дворищнорегулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на имота и отреждането му „За база за отглеждане на пчели и производство на мед“ при Предимно производствена устройствена зона /Пп/.

Площта на новообразувания УПИ I-143.118 съвпада с площта на имота по КККР, а именно 1,539 дка.

С плана за застрояване се предвижда ограничителна линия на застрояване при спазване на минималните отстояния до границите на имота – 3 м до страничните регулационни линии  и 5 м до дъното на имота, а спрямо границата към пътя от републиканската пътна мрежа – на 25 м, съгласно Закона за пътищата и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7/2003 г. за ПНУОВТУЗ - Предимно производствена устройствена зона /Пп/.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.