ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1942/19.07.2021 г.

понеделник, 19 юли 2021 152

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 288/16.07.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.23 по кадастралната карта на гр. Луковит, съответстващ на УПИ ІV, кв.111 по Регулационния план на града, с цел смяна отреждането както следва: “за обществено обслужване“, при запазване на действащата устройствена зона – Жм (Жилищна устройствена зона с малка височина). С ПЗ се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3 м от границата към съседния УПИ V и на 5 м от дъното на имота, както и задължителни линии на застрояване, съвпадащи с уличната регулационна линия и границата към съседния УПИ І в квартал 111.  

          Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4 не подлежи на оспорване.