ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1918/24.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 576

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 219/24.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-465, кв.26 по ПУП на с.Торос, общ.Луковит, с цел промяна отреждането на имота от „за санаториален дом” в „за спортни дейности” – територии за спорт и развлечения.
 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.