ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1917/24.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 505

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 218/24.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ²-1318, кв.111 по ПУП на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел промяна отреждането на имота от „за парк, озеленяване - градина” в „за терен за озеленяване – парк и спортни дейности”.
 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.