ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1876/12.07.2022 Г.

сряда, 24 август 2022 44

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПИПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ В ОБВАТ УПИ XVIII И УПИ XIX, КВ. 91 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. ТОРОС, ОБЩ. ЛУКОВИТ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 43058.700.1652, 43058.1185 И 43058.700.1186 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА СЕЛОТО, С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ОТРЕЖДАНЕТО ИМ И ПРЕДВИЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ НА ЗАСТРОЯВАНЕ“.

Проектът може да бъде разгледан в  отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.