ОБЯВЛЕНИЕ №01-1864/12.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021 45

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37 от 05.07.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване – гараж“ в УПИ ХІІ, кв.29 по Регулационния план на  гр. Луковит  /ПИ с идентификатор  44327.502.2210 по КК на града/.

Съгласно чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му.