ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1788/30.06.2022 ГОД.

четвъртък, 30 юни 2022 202

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №302/30.06.2022г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) за УПИ ХVІІІ (ПИ с идентификатор 43058.70.1185 и 43058.700.1186 по КККР на с. Торос) и УПИ ХІХ в кв.91 по Регулационния план на с. Торос (ПИ с идентификатор 43058.700.1652 по Кадастрална карта на селото), с части:

  1. План за регулация (ПР), с цел единствено промяна на устройствената зона и съответно отреждане на имотите като същото стане и за двата както следа: “за фотоволтаична електрическа централа /ФвЕЦ/“, при Чисто производствена устройствена зона /Пч/,
  2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване и предвиждане на максимално допустими градоустройствени показатели

            Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/