ОБЯВЛЕНИЕ №01-1786/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 348

         На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №333/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.257.8 по Кадастрална карта на на град Луковит, с цел:

  • разделянето на имота на два нови такива, обособяване за всеки един от

тях УПИ, както следва: УПИ І, който да отреди „за електроенергийно производство“, обхващащ застроената част от него и УПИ ІІ, който да отреди „за производствено – складови дейности и обществено обслужване“ обхващащ незастроената част от него при устройствена зона Предимно производствена /Пп/

  • предвиждане на ограничителни линии на застрояване съобразени със

съществуващото застрояване

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.