ОБЯВЛЕНИЕ №01-1785/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 327

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №332/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ І, кв.20 по Регулационния план на с. Тодоричене, общ. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 72552.700.239 по Кадастрална карта на селото, с цел прехвърляне на реална част от единия към другия, при запазване на действащата устройствена зона – Жилищна устройствена зона с малка височина /Жм/.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.