ОБЯВЛЕНИЕ №01-1783/10.07.2023 г.

сряда, 09 август 2023 49

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПИПУП – ПР ЗА УПИ I и УПИ II от кв.49 и ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“, с. Дерманци, Община Луковит, обл. Ловеч“.

Проектът може да бъде разгледан в  отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта: „ПИПУП – ПР ЗА УПИ I и УПИ II от кв.49 и ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“, с. Дерманци, Община Луковит, обл. Ловеч“ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

 

https://www.livechatalternative.com/