ОБЯВЛЕНИЕ № 01-177/14.01.2016 ГОД.

петък, 26 февруари 2016 494

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват УПИ ІV-767 и УПИ ІІ, кв.72 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, Община Луковит, отредени съответно за жилищно строителство и „за детска градина”, с цел изменение на регулацинната линия между двете УПИ-та в съответствие с документа за собственост на заявителя и кадастралните граници на ПИ с кадастрален номер 767.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.