ОБЯВЛЕНИЕ № 01-176/14.01.2016 ГОД.

четвъртък, 18 февруари 2016 447

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24, по регулационния и кадастрален план на с.Тодоричене, с цел смяна отреждането на имота от „За нискоетажно жилищно застрояване”  в „За нискоетажно жилищно застрояване и елемент на техническата инфраструктура – базова станция за нуждите на мобилен оператор” и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.