ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1700/20.06.2022 Г.

сряда, 06 юли 2022 88

Община Луковит, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: Опорен пункт при 91+150 по трасето на АМ “Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150. На територията на Община Луковит, парцеларният план засяга поземлени имоти в землещето на с. Торос.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Луковит, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.