ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1700/03.07.2019 Г. - НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕОФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

сряда, 31 юли 2019 173

        На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация  и застрояване /ПРЗ/ в обхват урегулирани поземлени имоти  І-206 и ІІ-206, кв.63 по регулационния и кадастрален план на  с.Петревене, Община Луковит

        В 14-дневен срок от съобщението по ал.3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПРЗ до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.