ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1678/08.05.2014 ГОД

събота, 10 май 2014 721

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 243/30.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация и застрояване в обхват УПИ І /44327.502.1171/, кв.228 по Регулационния план на гр.Луковит /по Кадастралната карта на Луковит/, с цел отреждането му „за обществени нужди” и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/