ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1643/14.06.2022 Г.

вторник, 14 юни 2022 77

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №259/10.06.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) за ПИ с идентификатор 24236.700.8 по Кадастрална карта на с. Дъбен, съответстващ на УПИ Х, кв. 3 по Регулационния план на селото, с части:

  1. План за регулация (ПР), с цел смяна отреждането (начин на трайно ползване) както следва “за дърводелска работилница“, при устройствена зона Пп (Предимно производствена устройствена зона),
  2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за имота в съответствие с чл. 24, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, а именно за устройствена зона от типа Предимно производствена устройствена зона – Пп.

Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.