ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1612/11.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 48

            НА ВНИМАНИЕТО НА КАТИНА НЕКОВА ДУНКОВСКА

            На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 20688.500.234.3 по Кадастрална карта, реализирана в ПИ с идентификатор 20688.500.234, УПИ ІХс, кв.16 по ПУП на с. Дерманци, общ. Луковит“.

           Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.