ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1602/09.06.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 29

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. ФИЛИП АСЕНОВ СТЕФАНОВ – ГР. ЛУКОВИТ

2. ФРАНЧЕСКА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ

3. РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ

4. ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №251/07.06.2022 г. е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.9837 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Луковит, съответстващ на УПИ І в кв. 205 по Регулационния план /РП/ на града, попадащ частично в съседните УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ, кв. 205.

С плана за регулация се предвижда промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ І от една страна и УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ от друга, всичките попадащи в кв. 205 по РП на гр. Луковит по начин, по който дворищнорегулационните граници се приведат в съответствие с кадастралните граници между имотите.                

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.