ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1581/08.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 54

            НА ВНИМАНИЕТО НА СНЕЖАНА ИВАНОВА НЕНОВА

            На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда и двора на УПИ V, кв. 44 по РП, ПИ с идентификатор 72552.700.435 по КККР на с. Тодоричене, общ. Луковит“.

           Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.