ОБЯВЛЕНИЕ №01-1578/19.06.2019 г.

сряда, 19 юни 2019 105

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №238/13.06.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват ПИ с идентификатор 56318.24.8 по Кадастрална карта на с.Пещерна, с части:

              1. Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел смяна  отреждането (начина на трайно ползване) на имота както следва: „за обществено-обслужващи дейности“ устройствената зона Жм и предвиждане на ограничителна линия на застрояване отстояща от границите на имота.

              2.Инвестиционен проект във фаза технически проект за реконструкцията и преустройството на съществуващата сграда и новопредвиденото застрояване в имота.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.