ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1558/15.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 497

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 177/12.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на  Подробен устройствен план – план за регулация /ПИПУП-ПР/ в обхват УПИ ХIII-1214, ХIV-1211 и ХV-1210, кв.108 по подробен устройствен план на с.Дерманци, общ. Луковит.
 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.