ОБЯВЛЕНИЕ №01-155/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 151

                 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 6/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ II, кв. 170 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.503.68 по Кадастрална карта на града, като имотът се разделя на два нови такива с номера II и XVIII.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.