ОБЯВЛЕНИЕ №01-154/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 145

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 7/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ И, кв.39 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2885 по Кадастрална карта на града, като имотът се раздели на три нови такива, като застроените сгради останат в единия от трите и същия се отреди „за магазин и трафопост", а другите два се отредят „за жилищно застрояване".

Заповедта, съгласно чл. 1246, ал. 4, не подлежи на оспорване.