ОБЯВЛЕНИЕ №01-1518/05.06.2020 г .

петък, 05 юни 2020 205

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №285/04.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) на гр. Луковит с части План за регулация (ПР) и  План за застрояване (ПЗ), в участък на улица с ОК 214; 215 завършваща с уширение при ОК 215 и представляваща част от ПИ с идентификатор 44327.502.9554 по Кадастрална карта на града и проект за изменение на действащия ПУП за ПИ с идентификатор 44327.256.2, одобрен със Заповед №233/06.06.2019 г. на Кмета на Община Луковит.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.