ОБЯВЛЕНИЕ №01-1517/05.06.2020 г.

петък, 05 юни 2020 189

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №283/03.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) с части: 1. План за регулация (ПР), с цел смяна отреждането както следва „за обществено обслужващи дейности и 2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за имота в съответствие с чл.38, ал.1 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, в обхват: УПИ ІІ, кв.227 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.503.3029 по Кадастрална карта на града.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.