ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1508, № 01-1509, № 01-1509

събота, 26 април 2014 535

 

 ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1013/24.03.2014 ГОД.  

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват поземлен имот с кадастрален номер1238, квартал 98, по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, общ. Луковит, урегулиран в УПИ Х-1238, кв.98, с цел привеждане на дворищно-регулационните граници в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрален номер 1238.

 Проектът за ПИПУП – ПР може да бъде разгледан в  отдел „РУТ”, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

                   

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1508/25.04.2014 ГОД. 

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 220/24.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация в обхват УПИ І /44327.502.3558/ и УПИ ІІ /44327.502.3560/, кв.120 по Регулационния план на гр. Луковит /по Кадастралната карта на Луковит/, с цел обединяване на същите и запазване на съществуващото отреждане – „за обществено-обслужващи дейности”.

 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

                     

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1509/25.04.2014 ГОД. 

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 221/24.04.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ ХІV-864, кв.92 по Регулационния и кадастрален план с. Дерманци, Община Луковит, с цел отреждането му за обществени нужди и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.