ОБЯВЛЕНИЕ №01-1497/07.06.2019 г. – на вниманието на Катя Адрианова Георгиева-Петрова

сряда, 17 юли 2019 165

Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 234/06.06.2019 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор №44327.331.418 по Кадастрална карта на гр.Луковит, м. “Поника“, с който имотът се отрежда „За жилищно застрояване“ при жилищна устройствена зона с малка височина –  Жм и се предвижда ограничителна линия на застрояване, отстояща на 3 м от границите на имота.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от  ЗУТ Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.