ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1446/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 104

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №228/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с части:

План за регулация (ПР), с цел обединяване на двата имота /УПИ II и УПИ III в кв.160/ в един, привеждане на дворищнорегулационната граница към съседните УПИ I и УПИ XVI, кв.160 в съответствие с границата по кадастралната карта между имоти с идентификатори 44327.503.297 и 44327.503.312, както и отреждане на новообразувания имот „за обществено – обслужващи дейности“ предвид преобладаващия начин на ползването си и предстоящо застрояване, при запазване на действащата устройствена зона – Жм;

План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване за новообразувания имот и максимално допустими устройствени показатели съгласно предвидената устройствена зона от типа – Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина – Жм, допустимо предвид чл. 19 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ

Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.