ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1442/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 43

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №229/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с части:

План за регулация (ПР), с цел промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ I и УПИ III, кв. 135, изразяващо се в прехвърляне на 365 кв.м /представляващи ½ от 730/905/ от УПИ III към УПИ I, кв. 135 при запазване на действащата устройствена зона и съответно отреждане на имотите „за жилищно застрояване“

План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване за новообразуваните имоти и максимално допустими устройствени показатели съгласно предвидената устройствена зона от типа – Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина – Жм, допустимо предвид чл. 19 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ

Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.