ОБЯВЛЕНИЕ №01-1428/30.05.2019 г.

петък, 31 май 2019 113

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №210/27.05.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв.75 по Регулационния план на с. Дерманци, съответстващи на ПИ с идентификатор 20688.501.956 и ПИ с идентификатор 20688.501.954 по Кадастрална карта на селото, с цел обединяването на двата урегулирани имота в един, при запазване на действащата устройствената зона.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.