ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/30.05.2019 г.

петък, 31 май 2019 188

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 218/29.05.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ І-206 и УПИ ІІ-206, кв.63        по Регулационния и кадастрален план на с. Петревене, с цел от площта на двата имота, чрез делба, да се образуват 4 броя урегулирани имоти, при запазване на действащата устройствена зона, както и да се предвидят ограничителни линии на застрояване на отстояния от границите на новообразуваните имоти.

              Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.