ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 62

                  НА ВНИМАНИЕТО НА АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА СОФИЯ, С.КОКАЛЯНЕ ВИЛНА ЗОНА

                  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.30, местност „Глоговец“  по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика” при Чисто производствена устройствена зона /Пч/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели, съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ от 22.12.2003год.

                  Проектът за ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.

                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.