ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/30.05.2019 г.

петък, 31 май 2019 103

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №211/28.05.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ХХІІІ, кв.139 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2506 по Кадастрална карта, с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна на отреждането на имота, като от „за жилищно застрояване“ стане „за обществено-обслужващи дейности“ при запазване на устройствената зона, предвиждане на ограничителна линия на застрояване, отстояща от границите на имота 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за реализирането на конкретния обществено-обслужващ обект.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.