ОБЯВЛЕНИЕ №01-1362/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 42

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 241, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен устройствен план - /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30, местност „Глоговец“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика” при Чисто производствена устройствена зона /Пч/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели, съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ ОТ 22.12.2003год.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.