ОБЯВЛЕНИЕ №01-1324/12.05.2020 г.

сряда, 13 май 2020 240

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №102 от Протокол №8/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.26.18, м. Бяло поле по Кадастрална карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и  отреждане на имота „За фотоволтаична централа“ и предвиждане на Чисто производствена устройствена зона /Пч/.          

           Решението, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.