ОБЯВЛЕНИЕ №01-1303/14.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 54

              На основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 243/12.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ І, кв. 42 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.3032 по Кадастрална карта на града, с части:

             1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна отреждането на имота, като същото стане „за автомивка, автосервизи и жилищно строителство“, а с ПЗ се предвидят ограничителни линии на застрояване при запазване на действащата устройствена зона – Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

             2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за изграждане на подобектите.

             Заповедта съгласно чл. 124б, ал. 4 не подлежи на оспорване.