ОБЯВЛЕНИЕ №01-1266/14.05.2019 г.

вторник, 14 май 2019 111

Община Луковит на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, землищата на с. Торос, с. Пещерна и с. Дерманци, община Луковит.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Луковит и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.