ОБЯВЛЕНИЕ №01-1264/11.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 52

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 239/05.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 20688.500.348 по кадастралната карта на с. Дерманци, съответстващ на УПИ ХІV, кв. 38 по Регулационния план на селото, с цел привеждане на дворищнорегулационните граници на урегулирания имот в съответствие с кадастралните граници на имота по кадастралната карта на селото и предвиждане на основно застрояване в режим на свързано застрояване с аналогично такова в съседния УПИ ХV.

            Заповедта съгласно чл. 124б,  ал. 4 не подлежи на оспорване.