ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1243/30.03.2016 ГОД.

четвъртък, 31 март 2016 471

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 118/29.03.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - План застрояване (ПЗ) с цел смяна отреждането на имота, както следва: „за производствени, стопански и складови нужди, и силозно стопанство”, предвиждане на устройствената зона – Пч /чисто производствена устройствена зона/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект:  ”Силозно стопанство” в обхват ПИ с кадастрален номер 000005, м.”Райкова млака”, з-ще на с.Дерманци, общ.Луковит.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.