ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1222/04.05.2022 Г.

четвъртък, 05 май 2022 82

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №195/29.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната граница  между УПИ VІ и УПИ V, кв. 209 по Регулационния план на гр. Луковит, общ. Луковит и съответно границата между съответстващите ПИ с идентификатори 44327.502.857 и 44327.502.859 по Кадастралната карта на града, в съответствие с кадастралната /стара имотна/ граница между поземлени имоти с кадастрални номера 1126 и 1127.
            Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.