ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1217/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 215

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА – ГР.ВАРНА

2. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ – ГР.ЛУКОВИТ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.37, местност „Глоговец“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел обособяване на УПИ I-226.37 - „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“ и смяна предназначението на земеделска земя в имота с начин на трайно ползване „нива“ в урбанизирана територия с конкретно предназначение „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“ при Предимно производствена устройствена зона /Пп/, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ от 22.12.2003 год.

Проектът за ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в  отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал. 5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/